معرفی دوره آموزشی:
  • نام دوره: تست ثبت نام قطعی نشده و پیام درگاه بانک
  • مدرس: ناناناانمان
  • مدرک:
  • تعداد جلسات:
  • مخاطبان:
  • هزینه شرکت در دوره:2,000,000ریال