معرفی دوره آموزشی:
  • نام دوره: فرزندپروری مثبت
  • مدرس: خانم دکتر سلطانی
  • مدرک:
  • تعداد جلسات: 1
  • مخاطبان:
  • هزینه شرکت در دوره:0ریال

ساعت 4 تا 6