تماس با ما
مشهد ، خیابان سناباد ‌‌، مقابل خیابان پاستور، پشت فضای سبز ، ساختمان 121،مرکز مشاوره اندیشه و رفتار
تلفن تماس:بخش بالینی: 05138418626-05138410132
بخش ازدواج تحکیم خانواده:05138482220-05138482093
بخش کودک و نوجوان: 05138412279
بخش آموزش:05138482220-05138410133

فاکس:
info@andishehvaraftar.com