معرفی مشاور:
  • سرکار خانم خانم دکترسلطانی
  • خانواده-ازدواج-زوج درمان-فردی و کودک

 

 

م

مؤسسه

« بسمه تعالي»

 

 

 
 

 

محل الصاق عكس

 

 

 

رزومه علمی و کاری اساتید مشاور مرکز مشاوره تخصصی اندیشه و رفتار         

 

 

 

           1- مشخصات استاد مشاور:

 

نام: سکینه

 

 

نام خانوادگي: سلطنی کوهستانی

 

 

حوزه تخصصی: خانوادگی ¢   بالینی£    کودک و نوجوان ¢    پیش از ازدواج ¢  تحصیلی £       

 

 

       2- سوابق تحصيلات دانشگاهي:   

مقطع تحصيلي

رشتـه

معدل

دانشگاه محل تحصيل

كشورمحل­تحصيل

تاريخ­شروع

تاريخ پايان

كارشناسي ارشد

روانشناسی آموزشی

-

علامه طباطبایی تهران

ایران

1382

1384

دكتري

روانشناسی آموزشی کودکان استثنایی

-

علامه طباطبایی تهران

ایران

1389

1392

دوره­هاي­تخصصي­ديگر

دوره مهارتهای زندگی/دوره تخصصی فرزند پروری

 

 

 

 

 

 

 

3-سوابق آموزشي:

رديف

نام­دانشگاه­يامؤسسه­

آموزشي وپژوهشي

عنوان­درس­هاي­ تدريس­ شده

تاريـخ

نشاني مؤسسه

شروع

پايان

 

دانشگاه ایلام

روانشناسی عمومی

1384

1389

ایلام،دانشگاه ایلام

 

دانشگاه آزاد ایلام

روانشناسی آموزشی و پرورش کودکان استثنایی

 

 

ایلام،دانشگاه آزاد

 

دانشگاه فردوسی

ارشد نظریه یادگیری

ارشد سنجش و ارزیابی

1394

تاکنون

مشهد،میدان آزادی،دانشگاه فردوسی

 

دانشگاه فردوسی

روانشناسی عمومی

1394

تاکنون

مشهد،میدان آزادی،دانشگاه فردوسی

 

دانشگاه فردوسی

روانشناشی ارشد1

1394

تاکنون

مشهد،میدان آزادی،دانشگاه فردوسی

 

دانشگاه فردوسی

روانشناسی ارشد2

1394

تاکنون

مشهد،میدان آزادی،دانشگاه فردوسی

 

دانشگاه فردوسی

ارشد اصلاح رفتار

1394

تاکنون

مشهد،میدان آزادی،دانشگاه فردوسی

 

دانشگاه فردوسی

اختلالات گفتار و زبان

1394

تاکنون

مشهد،میدان آزادی،دانشگاه فردوسی

 

دانشگاه فردوسی

بازی و حرکت درمانی

1394

تاکنون

مشهد،میدان آزادی،دانشگاه فردوسی

 

 

 

 

 

 

 

 

      

4- سوابق پژوهشي:

      

رديف

نام­دانشگاه­يامؤسسه­

آموزشي وپژوهشي

عنوان­پژوهش­هاي انجام شده

تاريـخ

نشاني پژوهشگاه

شروع

پايان

 

اختلالات رفتاری

کتاب

 

 

 

 

اختلالات ناشنوایی

کتاب

 

 

 

 

کارکردهای اجرایی و سلامت روان

کتاب

 

 

 

 

مقالات علمی پژوهشی

8

 

 

 

 

مقالات ISI

5

 

 

 

 

 

       5- سوابق اشتغال :

 

      

رديف

نام محل­كار

واحد سازماني

نوع­مسئوليت

شهرستان

تاريخ

نشـانـي

شروع

پايان

 

دفتر مشاوره دانشگاه عامه طباطبایی

دفتر مشاوره

روانشناس

تهران

 

1389

1392

تهران،خ ولی عصر،کوچه نادری،دفتر مشاوره علامه

 

دفتر مشاوره بنیاد شهید ایلام

دفتر مشاوره

روانشناس

ایلام

1384

1392

1398

1394

ایلام،میدان کشوری

 

دفتر مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دفتر مشاوره

روانشناس

ایلام

1384

1389

ایلام،انشگاه علوم پزشکی

 

دفتر مشاوره دانشگاه ایلام

دفتر مشاوره

روانشناس

ایلام

1384

1389

ایلام،دانشگاه ایلام