معرفی مشاور:
  • جناب آقای شها ب غفوری
  • نوروفیدبک،تستIVA(توجه وتمرکز)توانمندی ذهن