معرفی مشاور:
  • سرکار خانم خانم دکتر عربی
  • ورزش درمانی،حرکات اصلاحی،هماهنگی حرکتی،بیش فعالی،اتیسم