معرفی مشاور:
  • سرکار خانم فایزه فکور
  • بازی درمانگر،پرخاشگری کودک،اضطراب جدایی،مهارت های زندگی کودک،وسواس،فرزندپروری