معرفی مشاور:
  • جناب آقای آقای رضا امام داد
  • خانواده-ازدواج-زوج درمان-فردی و کودک

سوابق آموزشي:

رديف

نام­دانشگاه­يامؤسسه­

آموزشي وپژوهشي

عنوان­درس­هاي­ تدريس­ شده

تاريـخ

نشاني مؤسسه

شروع

پايان

 

دانشگاه فرهنگیان پردیس مشهد

عمومی،تربیتی،ارزشیابی و سنجش،مشامره،شخصیت،ناتوانی،یادگیری،روانشناسی یادگیری،اصلح رفتار و...

1352

1382

مشهد،بزرگراه کلانتری،ردیس فرهنگیان

 

دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه

عمومی،تربیتی،ارزشیابی و سنجش،مشامره،شخصیت،ناتوانی،یادگیری،روانشناسی یادگیری،اصلح رفتار و...

1362

1366

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

عمومی،تربیتی،ارزشیابی و سنجش،مشامره،شخصیت،ناتوانی،یادگیری،روانشناسی یادگیری،اصلح رفتار و...

1367

1388

مشهد،چهار راه راهنمایی

 

دانشگاه پیام نور

عمومی،تربیتی،ارزشیابی و سنجش،مشامره،شخصیت،ناتوانی،یادگیری،روانشناسی یادگیری،اصلح رفتار و...

1372

1374

چناران

 

دانشگاه علوم پزشکی پرستاری

روان شناسی

 

 

مشهد،کوی دکتری،دانشکده پرستاری

 

دانشکد علوم قرآنی

روانشناسی عمومی

1386

1388

مشهد،خ سناباد

 

مرکز آموزش عالی جهاد

روانشناسی عمومی

1367

1372

مشهد،چهار راه خسروی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

4- سوابق پژوهشي:

      

رديف

نام­دانشگاه­يامؤسسه­

آموزشي وپژوهشي

عنوان­پژوهش­هاي انجام شده

تاريـخ

نشاني پژوهشگاه

شروع

پايان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4- سوابق اشتغال :

 

      

رديف

نام محل­كار

واحد سازماني

نوع­مسئوليت

شهرستان

تاريخ

نشـانـي

شروع

پايان

 

مراکز تریت معلم مشهد

عضو هیئت علمی

مدرس

مشهد