بخش بالینی و عمومی

خانم دکتر سارا تکلو

بخش بالینی و عمومی
روان پزشک
خانم دکتر سارا تکلو
روان پزشک

آقای رضا امام داد

بخش بالینی و عمومی
خانواده-ازدواج-زوج درمان-فردی و کودک
آقای رضا امام داد
خانواده-ازدواج-زوج درمان-فردی و کودک

دکتر خدیجه علوی

بخش بالینی و عمومی
افسردگی-وسواس-اظطراب-استرس-پنیک
دکتر خدیجه علوی
افسردگی-وسواس-اظطراب-استرس-پنیک

دکتر علی کاظمی

بخش بالینی و عمومی
ازدواج-زوج درمانی-خانواده-فردی
دکتر علی کاظمی
ازدواج-زوج درمانی-خانواده-فردی

آقای حمید درخشان

بخش بالینی و عمومی
تحصیلی- خانواده- فردی- زو ج درمانی- ازدواج
آقای حمید درخشان
تحصیلی- خانواده- فردی- زو ج درمانی- ازدواج

الهه عزیزی

بخش بالینی و عمومی
کودک و نوجوا ن-
الهه عزیزی
کودک و نوجوا ن-

خانم زهرا نیکخواه

بخش بالینی و عمومی
خانواده-ازدواج-افسردگی-استرس-اظطراب-وسواس-پنیک
خانم زهرا نیکخواه
خانواده-ازدواج-افسردگی-استرس-اظطراب-وسواس-پنیک

خانم سحر شاهسونی

بخش بالینی و عمومی
روان تحلیلی-
خانم سحر شاهسونی
روان تحلیلی-

بخش ازدواج و تحکیم خانواده

خانم دکتر اسودی

بخش ازدواج و تحکیم خانواده
ازدواج/فردی/خانواده
خانم دکتر اسودی
ازدواج/فردی/خانواده

دکتر ایمان قطب

بخش ازدواج و تحکیم خانواده
فردی/خانواده/ازدواج
دکتر ایمان قطب
فردی/خانواده/ازدواج

دکتر حسین سلیمان پور مقدم

بخش ازدواج و تحکیم خانواده
فردی/خانواده/کودک ونوجوان/اعتیاد
دکتر حسین سلیمان پور مقدم
فردی/خانواده/کودک ونوجوان/اعتیاد

دکتر زهرا خوشنویسان

بخش ازدواج و تحکیم خانواده
ازدواج/فردی
دکتر زهرا خوشنویسان
ازدواج/فردی

خانم زهره حسینی

بخش ازدواج و تحکیم خانواده
فردی/خانواده
خانم زهره حسینی
فردی/خانواده

دکتر زهرا طالبی

بخش ازدواج و تحکیم خانواده
ازدواج/فردی/ خانواده
دکتر زهرا طالبی
ازدواج/فردی/ خانواده

دکتر زهرا علیایی

بخش ازدواج و تحکیم خانواده
فردی/خانواده/سکس تراپی
دکتر زهرا علیایی
فردی/خانواده/سکس تراپی

دکتر سپیده پورحیدری

بخش ازدواج و تحکیم خانواده
کودک ونوجوان
دکتر سپیده پورحیدری
کودک ونوجوان

آقای جواد بهادرخان

بخش ازدواج و تحکیم خانواده
ازدواج/فردی
آقای جواد بهادرخان
ازدواج/فردی

خانم زهرا نیکخواه

بخش ازدواج و تحکیم خانواده
ازدواج/فردی/خانواده
خانم زهرا نیکخواه
ازدواج/فردی/خانواده

بخش کودک و نوجوان

خانم دکترسلطانی

بخش کودک و نوجوان
خانواده-ازدواج-زوج درمان-فردی و کودک
خانم دکترسلطانی
خانواده-ازدواج-زوج درمان-فردی و کودک

فایزه فکور

بخش کودک و نوجوان
بازی درمانگر،پرخاشگری کودک،اضطراب جدایی،مهارت های زندگی کودک،وسواس،فرزندپروری
فایزه فکور
بازی درمانگر،پرخاشگری کودک،اضطراب جدایی،مهارت های زندگی کودک،وسواس،فرزندپروری

خانم دکتر عربی

بخش کودک و نوجوان
ورزش درمانی،حرکات اصلاحی،هماهنگی حرکتی،بیش فعالی،اتیسم
خانم دکتر عربی
ورزش درمانی،حرکات اصلاحی،هماهنگی حرکتی،بیش فعالی،اتیسم

خانم معصومه حسینی

بخش کودک و نوجوان
اختلا لات رفتاری کودک،اختلالات یادگیری ،اتیسم،بازی درمانگر
خانم معصومه حسینی
اختلا لات رفتاری کودک،اختلالات یادگیری ،اتیسم،بازی درمانگر

خانم سلیمانی حصار

بخش کودک و نوجوان
اختلالات یادگیری،کارگاه مهارت های زندگی،کودک ونوجوان،زوج درمانگر،فرزندپروری
خانم سلیمانی حصار
اختلالات یادگیری،کارگاه مهارت های زندگی،کودک ونوجوان،زوج درمانگر،فرزندپروری

خانم مجاوری

بخش کودک و نوجوان
گفتار درمانگر
خانم مجاوری
گفتار درمانگر

شها ب غفوری

بخش کودک و نوجوان
نوروفیدبک،تستIVA(توجه وتمرکز)توانمندی ذهن
شها ب غفوری
نوروفیدبک،تستIVA(توجه وتمرکز)توانمندی ذهن

محصولات ما